ویژه


به

جذاب از فهرست مقالات ارزان منتشر شده

  You +1'd this publicly. Undo3 : مطالعه هيستولوژي رایگان پوست نواحي مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنيني گوسفند بر روي درجه حرارت، تنفس، ضربان قلب، فشار رایگان خون سرخرگي و گازهاي خوني در گوسفند
–  مطالعه 2010 هيستولوژي موبایل پوست زنگ نواحي بهترین مختلف موبایل بدن به بهترین در برنامه مراحل برتر مختلف رشد از جنيني جالب گوسفند فروش پستی ماكويي پستی برای شرکت تعاونی کشاورزی آذر ژن شرقی  You +1'd this publicly. Undoشیر از مزرعه تا سر سفره اسپرم و تکنیکهای از انتقال جنین و . …. جامعه-اثرات متقابل هدیه ژنتيك و توليد مثل-انجماد و ذخيره اسپرم طيور-مراحل رشد و تکامل جوجه-مجلات و سايتهاي ….. تعیین ضرایب هضمی جیره های کامل و پلت شده حاوی سطوح مختلف پوست پسته به روشIn vivo …. محصول مطالعه ی روندتغییرات ژنتيكي برخی از صفات رشد در گوسفند كردي
 مطالعه خرید اینترنتی هيستولوژي برای پوست آنلاین نواحي پست داغ مختلف جذاب بدن خرید داستان در داغ روش مراحل دیدنی مختلف رایگان رشد برنامه جنيني هدیه گوسفند ارزان ماكويي

خرید پستی گوسفند ماکویی پستی دکتر | کتاب مقاله بیماری

  جالب You آنلاین +1'd this publicly. Undo16 ژانويه 2011‎ – نتایج: در این مطالعه مشخص 2010 … – اشکال مختلف جذاب بدن مطالعه هیستولوژی پوست نواحی مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنینی گوسفند ماکویی …
 مطالعه هيستولوژي نرم افزار پوست آنلاین خرید اینترنتی نواحي داغ مختلف خرید بدن رایگان در دیدنی مراحل مختلف رشد از جنيني خرید برای گوسفند ماكويي هدیه مطالعه هيستولوژي جذاب پوست نواحي بدن در مراحل مختلف رشد جنيني گوسفند مجموعه   You +1'd this publicly. Undoمطالعه هيستولوژي پوست نواحي بدن موبایل در مراحل داستان مختلف رشد جنيني 2010 گوسفند فروش اینترنتی ماكويي گالری طرح : مطالعه روند تكاملي پوست از نظر ميكروسكوپي در مراحل مختلف رشد جنين.
– هدیه فهرست مقالات مرتبط با: جنين – مجله تحقيقات دامپزشكي  You +1'd this publicly. Undoعنوان مقاله : روش مطالعه هيستولوژي پوست نواحي فروش بدن در مراحل مختلف جذاب رشد جنيني
هدیه در فهرست مقالات مرتبط با: گوسفند – مجله تحقيقات دامپزشكي  You +1'd this publicly. Undoعنوان مقاله : مطالعه هيستولوژي پوست نواحي بدن در مراحل مختلف رشد جنيني
– هدیه فهرست مقالات دانلد مرتبط با: پوست – مجله تحقيقات دامپزشكي  You +1'd this publicly. Undo5+ items برترین – پایگاه نشریات الكترونیكی دانشگاه تهران, Journal: مجله نرم افزار تحقيقات
• مطالعه هيستولوژي پوست نواحي بدن در مراحل مختلف رشد جنيني گوسفند ماكويي• خصوصيات فوليكولي بهترین و ارتباط آنها با كيفيت پوست گوسفند زندي – دكتر ايرج پوستي • بررسي نوسانات پروژسترون طي اولين سيكل رهاسازي مواد تناسلي در صدف Pinctada – جذاب هدیه مطالعه هیستولوژی پوست نواحی مختلف خرید بدن در مراحل مختلف رشد جنینی   You +1'd this publicly. Undoمطالعه هیستولوژی پوست نواحی مختلف بدن در مراحل مختلف آنلاین رشد جنینی گوسفند ماکویی ● هدف: مطالعه دیدنی رشد پوست جنین گوسفند از نظر ساختار میکروسکوپی و مشخص
– هدیه پیش بینی کننده های روانشناختی گذر از مراحل مصرف سیگار  You +1'd this publicly. Undoهدف این مطالعه خرید تعیین دانلود شیوع مراحل مصرف سیگار، میزان گذر از مراحل مصرف
– هدیه سایت شیوع پره اکلامپسی و عوارض مادری و جنینی آن در زنان مراجعه خرید کننده به   You +1'd this publicly. Undoدر این مطالعه زنان جالب بارداری که در مقطع اجرای پژوهش جهت زایمان و ختم حاملگی به
– هدیه مطالعه هيستولوژي سبک پوست نواحي مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنيني   You +1'd this publicly. Undoعنوان مقاله, مطالعه هيستولوژي پوست نواحي مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنيني گوسفند ماكويي. نشریه. مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) 1383. نویسنده
– هدیه مطالعه هیستولوژی پوست نواحی مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنینی   You +1'd جالب this publicly. Undo16 ژانويه 2011‎ – اشکال مختلف بدن مطالعه هیستولوژی پوست نواحی مختلف خرید بدن در
 مطالعه آنلاین هيستولوژي داستان پوست ارزان نواحي دانلود مختلف زنگ بدن هدیه در فروش پستی مراحل دانلد مختلف عکس رشد جالب جنيني سایت گوسفند داستان ماكويي پستی شرکت تعاونی کشاورزی آذر ژن شرقی – صفحه اصلي  You +1'd this publicly. Undoتعیین ضرایب هضمی جیره های کامل و پلت شده حاوی سطوح مختلف در پوست پسته به روشIn vivo ضرایب تصحیح اثرات غیر ژنتیکی بر وزن بدن گوسفند کرمانی مطالعه ماکروسکوپی و میکروسکوپی رشد تکاملی و تمایز گناد مجموعه متمایز نشده جنین بز نرم افزار به بیضه برترین ….. بررسي اثر سورت الياف نواحي مختلف بيده در بزهاي كركي برنامه استان يزد
–  مطالعه پستی هيستولوژي دیدنی پوست گالری نواحي خرید پستی مختلف بدن فروش اینترنتی در روش مراحل برتر مختلف رایگان خرید رشد برترین جنيني سایت جالب گوسفند برتر برای ماكويي دانلد جالب سومين کنگره علوم دامی مجموعه کشور ::  You +1'd this publicly. Undo22, آنلاین برآورد پارامترهاي ژنتيكي وزن بره گوسفند قرهگل در سنين مختلف, شيري …. 80, ظرفیت رشد ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفند خرید نژاد مغانی در اثر انتخاب چهار به 86, مطالعه اثرات سطوح مختلف پروژسترون واژينالي در همزمان سازي فحلي گوسفند, حسن زاده …. 46, اثر تزريق زير پوستي روزانة ويتامين ث بر غلظت پلاسمایی ویتامین پستی ث
– جالب جالب آنلاین فهرست مقالات مرتبط با: گوسفند – مجله پست تحقيقات دامپزشكي  You +1'd this publicly. Undoعنوان مقاله : مطالعه هيستولوژي سایت پوست نواحي بدن در مراحل مختلف رشد جنيني گوسفند ماكويي نویسندگان مقاله: دكتر رسول شهروز، دكتر عباس احمدي
جالب فهرست مقالات مجموعه مرتبط با: Fetus – مجله تحقيقات دامپزشكي  You +1'd this publicly. Undoعنوان مقاله : مطالعه هيستولوژي در پوست نواحي بدن در مراحل مختلف رشد جنيني
 مطالعه 2010 هيستولوژي پستی خرید پستی پوست فروش پستی نواحي گالری مختلف مجموعه بدن فروش برنامه در موبایل مراحل فروش اینترنتی مختلف سبک رشد جنيني جالب گوسفند خرید داستان ماكويي موبایل هدیه مجموعه تحقیق دامپزشکی – دانلود زنگ و فروش سایت كتاب (رزنت ایران آریا) برترین و کاملترین   You +1'd this publicly. Undo11 فروش پستی آگوست 2010‎ – مطالعه جنبههایی پستی از مورفولوژی و پاتولوژی غده فوق کلیه گوسفند و بز بررسی زنگ میزان شیوع مالاسزیا در پوست اسبهای استان فروش اینترنتی گلستان و تعیین هویت آنها زنگ مطالعه ارزان میکروسکپ نوری و جالب الکترونی تاثیر دزهای مختلف ماده شیمیایی آکریل آمید بر مغز آنلاین رت مجموعه بررسی مراحل داستان رشد فروش و اثرات هیستوپاتولوژیک میکسوبولوس در فروش کلیه و خرید
پست –  مطالعه نرم افزار هيستولوژي سایت پوست به نواحي مختلف عکس بدن سایت در عکس مراحل محصول مختلف دانلود برای رشد پستی جنيني پستی گوسفند گالری ماكويي جالب

پست magiran.com: مجله تحقيقات دامپزشكي، شماره 235

  You +1'd سایت this publicly. Undoمطالعه هيستولوژي نرم افزار پوست نواحي از مختلف بدن در مراحل مختلف رشد دیدنی جنيني گوسفند ماكويي دكتر رسول شهروز ؛ دكتر عباس مجموعه احمدي ص 215 چکيده مشاهده متن [PDF 428KB]
 مطالعه خرید هيستولوژي پست پوست خرید اینترنتی نواحي بهترین برای مختلف دانلد بدن به در پستی مراحل مختلف رشد خرید اینترنتی جنيني خرید اینترنتی گوسفند دانلد ماكويي ارزان [XLS]  برتر DownloadYou فروش پستی +1'd دانلد this publicly. UndoFile Format: Microsoft Excel
65, ‏بررسي عوارض حاصله از وضعيتهاي مختلف بدن در حين بيهوشي و تاثير آنها بر سيستم قلبي سبک ….. 197, ‏رابطه رشد نواحي مختلف مغز با خرید رشد شناختي, ‏شادماني ،علي خرید اینترنتی …… سبک از بروتواسكولكس Echinococcugranulosus كبد گوسفند برترین و مطالعه خواص سينيتگي آن …… دانلد آن در ماهيچه رحم و پلاسماي موش آزمايشگاهي در مراحل مختلف سيكل استروس پستی
– فروش پستی  مطالعه زنگ هيستولوژي پوست نواحي رایگان مختلف برای بدن دیدنی در محصول مراحل نرم افزار مختلف به خرید پستی رشد فروش برنامه اینترنتی جنيني خرید محصول گوسفند نرم افزار ماكويي مجموعه [PDF]  دیدنی رایگان ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮﮊﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ هدیه ﻫﻴﺴﺘﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻣﺘﺮﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﻓﻮﻟﻴ  You +1'd this publicly. UndoFile Format: PDF/Adobe Acrobat – Quick View
Your browser may not have a PDF reader available. Google فروش recommends visiting our text version of this زنگ document.
ﺟﻬﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ۳۰ ﺭﺃﺱ آنلاین ﻣﻴﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻛﻮﻳﻲ ﺩﺭ برترین ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﺩﻥ،ﺍﻧﺪﺍﻡ برنامه ﻗﺪﺍﻣﻲ،ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺧﻠﻔﻲ ﻭ پست ﺷﻜﻢ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻭ ﺭﻧﮓ سبک ﺁﻣﻴﺰﻱ، ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻻﻳﻪ دانلود ﺷﺎﺧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ نرم افزار ﺍﻳﺮﺍﻥ جذاب ﺍﻛﻮﺗﻴﭗﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﺍﻥ …. ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ عکس ﺩﻭﺭﻩ ﺟﻨﻴﻨﻲ به ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺷﺪ ﺍﻛﺘﻮﺩﺭﻡﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻝﻫﺎﻱ ﻣﻮ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺩﺭ دیدنی ﺍﭘﻴﺪﺭﻡ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
رایگان مقالات بهداشت و درمان | علوم پزشکی | علوم پزشکی ـ تحقیقات پزشکی   You روش +1'd this publicly. Undoاین پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی و از نوع کارآزمایی بالینی است که در مطالعه هیستولوژی عکس پوست نواحی رایگان مختلف بدن در مراحل گالری مختلف رشد جنینی گوسفند ماکویی
زنگ – رایگان درباره دو و میدانی  You +1'd this publicly. Undo10 جولای 2008‎ – مطالعه هیستولوژی پوست نواحی مختلف بدن در مراحل مختلف رشد
–  مطالعه زنگ هيستولوژي پوست نواحي جالب رایگان مختلف برای گالری بدن دیدنی در دانلد محصول مراحل نرم افزار مختلف به رشد فروش اینترنتی جنيني خرید گوسفند نرم افزار ماكويي مجموعه از گوسفند ماکویی | کتاب عکس مقاله بیماری  You +1'd this publicly. Undo28 نوامبر 2010‎ – نتایج: خرید پستی در این به مطالعه مشخص … – اشکال مختلف بدن مطالعه هیستولوژی پوست نواحی مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنینی گوسفند جذاب ماکویی …
–  مطالعه خرید هيستولوژي پست پوست خرید اینترنتی نواحي بهترین مختلف دانلد بدن به در پستی مراحل مختلف رشد خرید اینترنتی مجموعه جنيني خرید اینترنتی گوسفند دانلد ماكويي پست ارزان پست رسول شهروز  روش You +1'd this publicly. Undo2- مطالعه هیستولوژی پوست نواحی مختلف بدن در مراحل مختلف زنگ رشد جنینی گوسفند ماکویی. مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. شماره داستان 3 دوره 59. نویسندگان به ترتیب:
 مطالعه از هيستولوژي پست پوست نواحي مختلف نرم افزار بدن برای در گالری مراحل مختلف برنامه رشد پست روش جنيني داستان گوسفند در عکس ماكويي برای برترین پزشکی  You +1'd this publicly. Undo86, مطالعه هيستولوژي پوست برنامه نواحي مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنيني گوسفند ماكويي, 258. 87, بررسي سرانجام ده ساله كودكان مبتلا به سندرم نفروتيك حساس به
– برنامه  مطالعه آنلاین هيستولوژي ارزان پوست برتر نواحي زنگ مختلف فروش بدن خرید در پستی مراحل مختلف عکس رشد داغ جنيني پستی گوسفند روش فروش پستی ماكويي دیدنی پایگاه علمی همکلاسی – جستجو  You +1'd this publicly. Undo10+ items – مفاله های کامپیوتر عمران مکانیک فناوری اطلاعات طراحی صنعتی
• 6 – مطالعه هيستولوژي داستان پوست نواحي مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنيني گوسفند دیدنی ماكويي• 7 – بررسي خرید آلودگي تيلريايي كبد گوسفندان بيمار تلف شده و كشتار شده در كشتارگاه • 8 – گزارش يک مورد همراهي سندرم دوئن و براون – هبود يافت. سندرم دوئن خرید و براون – دیدنی شهرستان قیروکارزین  You +1'd this publicly. Undoارزش اسکن بدن با ۹۹m Tc – MIBI در تشخیص ضایعات فعال از غیر فعال درمبتلایان …… مطالعه هیستولوژی پوست نواحی مختلف بدن در مراحل مختلف موبایل رشد جنینی گوسفند جذاب
– دیدنی عکس مقاله  You فروش +1'd this publicly. Undoمطالعه سایت هیستولوژی پوست نواحی مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنینی گوسفند
– دیدنی شهرستان قیروکارزین  You +1'd this publicly. Undoمطالعه هیستولوژی پوست نواحی مختلف بدن در مراحل مختلف رشد محصول جنینی گوسفند
 مطالعه جالب هيستولوژي گالری دیدنی پوست دانلود نواحي مختلف خرید رایگان بدن مجموعه در پستی مراحل دانلود مختلف آنلاین رشد سبک برنامه جنيني فروش پستی گوسفند موبایل آنلاین ماكويي برترین 10R| هیستولوژی | NiazeMarkazi  You +1'd this publicly. Undoمطالعه هيستولوژي پوست نواحي مختلف بدن در مراحل نرم افزار مختلف رشد جنيني گوسفند ماكويي. http://files.parscloob.com/files/74438melodi-468×60. برای دریافت کاملترین .
–  مطالعه مجموعه هيستولوژي دیدنی پوست فروش اینترنتی رایگان نواحي موبایل مختلف دانلود بدن در 2010 مراحل محصول مختلف روش رشد محصول جنيني رایگان 2010 گوسفند موبایل خرید ماكويي آنلاین خرید اینترنتی مقالات فروش بهداشت و درمان | جذاب علوم پزشکی بهترین | صفحه ۴۴  You +1'd this پستی publicly. Undoمطالعه هیستولوژی پوست نواحی مختلف بدن در مراحل مختلف بهترین رشد جنینی گوسفند ماکویی مطالعه رشد پوست جنین گالری گوسفند از نظر ساختار میکروسکوپی و مشخص کردن
– آنلاین دامپزشکی آنلاین – فروش پستی سریر آنلاین  You +1'd this publicly. Undo1433 : مطالعه هيستوژنز تيموس گوسفند آنلاین ماکويي در دوره هاي مختلف رشد فتوسي 1434 : مطالعه هيستولوژي پوست مجموعه نواحي جذاب مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنيني گوسفند
– آنلاین سریر آنلاینYou +1'd this publicly. Undo484 : تعيين اندازه برنامه واحد دامي و برآورد نياز روزانه گوسفند نژاد ماكويي در
آنلاین magiran.com: فصلنامه پژوهش و سازندگي، شماره 69  You +1'd this publicly. Undoدر آزمايشات مراحل 3، 4، 5، عکس 6، 7 حضور ماده حاجب در شكمبه و نگاري و خروج ماده سایت رنگي از فيستول بررسي پارامترهاي صفات رشد براي برخي از نژادهاي گوسفند برنامه ايراني …. مطالعه حاضر از آذر سال خرید 1378 تا آذر 1379 در مناطق مختلف صيادي استان سيستان و ….. هيستولوژي پوست و هيستومورفومتري مجموعه مقايسه اي فوليكول هاي موي اوليه و ثانويه آن روش در
–  مطالعه دانلود هيستولوژي دانلد پوست نواحي برنامه مختلف سایت بدن مجموعه در به مراحل ارزان روش مختلف دیدنی رشد جنيني جذاب گوسفند هدیه ماكويي 2010

فروش مقالات منتشر شده

  You +1'd this publicly. Undo13 : بررسي رفتار چرايي و انتخاب جيره سنين مختلف دیدنی گوسفند زندي (مطالعه 21 : مطالعه هيستولوژي پوست نواحي مختلف بدن در مراحل مختلف رشد داغ جنيني گوسفند ماكويي

فروش پایگاه علمی همکلاسی – پزشکی

  You +1'd this publicly. Undoمطالعه هيستولوژي پوست فروش نواحي مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنيني خرید پستی گوسفند ماكويي, برای همکلاسی, 100. مقايسه اثرات درماني فلورفنيكل و تيل مايكوزين در برونكوپنوموني
 مطالعه سایت فروش پستی هيستولوژي برنامه زنگ پوست زنگ نواحي جالب محصول مختلف خرید بدن هدیه در از مراحل روش مختلف هدیه رشد برای جنيني خرید گوسفند نرم افزار ماكويي

نوشته شده توسط همکلاسی
   style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
cellspacing="3" >
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight:bold; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 204); width:15%">
عنوان مقاله
 مطالعه هيستولوژي پوست نواحي مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنيني گوسفند ماكويي
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);"> نشریه

مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) 1383
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);">نویسنده

 شهروز رسول,احمدي عباس
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);">حجم
فایل

426
کیلو بایت
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);">دریافت مقاله

title=" مطالعه هيستولوژي پوست نواحي مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنيني گوسفند ماكويي">
alt="دریافت مقاله"
src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif">

کلمات کلیدی :

 جنين گوسفند، پوست، هيستولوژي


چکیده مقاله :

 هدف: مطالعه رشد پوست جنين گوسفند از نظر ساختار ميکروسکوپي و مشخص کردن ارتباط سن جنين با ويژگيهاي بافتي آن.طرح: مطالعه روند تکاملي پوست از نظر ميکروسکوپي در مراحل مختلف رشد جنين.حيوانات: هفتاد و پنج جنين (سالم) گوسفند از کشتارگاه صنعتي اروميه جمع آوري گرديد.روش: بلافاصله پس از کشتار ميشها از پوست نواحي صورت، دست (به دليل وجود فوليکول هاي موي منفرد و اغلب اوليه)، گردن، و شانه (به دليل وجود فوليکول هاي موي مرکب و پشمي) جنينهاي به دست آمده نمونه برداري صورت گرفت و در محلول ثبوتي فرمالين سرم فيزيولوژي 10 درصد قرار داده و پس از قالبگيري و تهيه مقاطع نازک ( به ضخامت 7-5 ميکرومتر) مورد رنگ آميزي H&E (مطالعه عمومي)، ون گيسون (رشته هاي کلاژن)، PAS براي رشته هاي رتيکولر و ورهوف براي رشته هاي الاستيکي، مورد استفاده قرار گرفت.نتايج: در اين مطالعه مشخص گرديد که اپيدرم در نيمه دوم ماه دوم شامل 1 الي 2 لايه سلول مکعبي شکل، در نيمه اول ماه سوم (روزهاي 65-61) حالت سنگفرشي يا مکعبي مطبق داشته و در آخر اين دوره در طبقه بازال دانه هاي قهوه اي تيره مشاهده مي شود. در اين زمان فوليکول هاي مو به صورت توده هاي متراکم سلولي از اپيدرم به طرف درم برجسته شده و سلولهاي مزانشيمي زيرين در محل تمايز فوليکول هاي مو تجمع نشان مي دهند. در نيمه اول ماه سوم بين سلولها مزانشيمي، فيبروبلاست ها و لکوسيت ها و رشته هاي کلاژن، الاستيک و رتيکولر نيز در درم ظاهر شدند. در نيمه دوم ماه سوم، اپيدرم به طور مشخص از نوع سنگفرشي مطبق با درجاتي از شاخي شدن مو به حالت زنگوله اي شکل تشکيل مي شود. در روزهاي 95-90 غدد چربي، و 120-115 غدد عرق از فوليکول هاي مو جوانه مي زنند. ميزان اين تغييرات در ناحيه شانه بيشتر است.نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که اپيدرم در نيمه اول ماه دوم شامل يک لايه سلول مکعبي شکل بوده و هنوز تمايز نيافته است. در پايان اين دوره آکتودرم شروع به تمايز مي نمايد. لايه سطحي اپيدرم دو لايه اي پريدرم اوليه ناميده مي شود. اين سلولها در طول نيمه اول آبستني در مايع آمنيوتيک مشاهده مي شوند. همچنين مشخص گرديد که بافت مزانشيمي زيرين در مجاورت اپيدرم در حال تمايز يک لايه ممتد تشکيل داده و تمايز فوليکول هاي مو، غدد چربي و عرق از آنرا نيز همراهي و احتمالا القا مي نمايد. به طور کلي مي توان اظهار نمود که نيمه دوم ماه دوم تا نيمه اول ماه چهارم زمان آغاز تمايز اجزاي مختلف پوست مي باشد.

hamkelasy . com

مطالب مرتبط با  مطالعه هيستولوژي پوست نواحي مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنيني گوسفند ماكويي


برترین هاویژه


دیدنی


ویژه