ویژه


[PDF]

نرم افزار ﺗﻌﺪادي پست ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ روي ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺛﺮات ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ Cicer

  File Format: PDF/Adobe Acrobat – Quick View
Your browser may not have a برای PDF reader available. Google recommends visiting our خرید اینترنتی text version of فروش this document.
ژﻧﻮﺗﻴﭗ. ﻫﺎي ﻧﺨﻮد. (. Cicer arietinum .L. ) در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ. ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ﺻﻔﺎت. ﺑﻴﻦ ﺳ. ﻄﻮح ﺧﺸﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. دار داﺷﺘﻨﺪ . ﺑﺮﺗﺮي ﺳﻄﺢ ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ از ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻗﻌﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑـﺎﻟﻘﻮه. ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد،. پست ﻛﻪ در درﺟـﻪ اول اﺧـﺘﻼف ﻣــﻮﺛﺮ در اﻓــﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜــﺮد داﻧــﻪ ﺗﺤــﺖ ﺷــﺮاﻳﻂ ﻛــﻢ آﺑــﻲ را
[XLS]

نرم افزار Sheet1

  File Format: Microsoft Excel – View as HTML
5, جواد رایگان حمزه ئي, اثر رژيم روش هاي مختلف آبياري بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد كلزا فروش اینترنتی …. و میزان آب مصرفی محصولات زراعی، مطالعه موردی: استان زنجان شهرستان ابهر, 2_12 ….. تعيين صفات نرم افزار موثر در عملكرد ارقام داغ گندم داستان نان تحت شرايط تنش خشكي, 7_11 های رشد جذاب و عملکرد خرید اینترنتی بیولوژیک سه رقم نخود ارزان ( Cicer arietinum ) در منطقه همدان, 7_25
[XLS]

نرم افزار آنلاین Sheet1

  File Format: Microsoft Excel – View as HTML
4, شفاهی, برترین اثر رژيم هاي مختلف آبياري بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد كلزا, 1-3

نرم برترین افزار مطالعه ژنتیکی خصوصیت ریشه گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط تنش

  3 آنلاین مه 2011‎ – دیدنی Cicer برتر arietinum L) تحت شرایط تنش خشکی داستان کردستان. خرید مطالعه عملکرد دانه صفات موثر از بر آن پستی در ژنوتیپ محصول های نخود زراعی …

نرم افزار کشاورزی | کتاب مقاله بیماری آرایش – Part 4

  2 مه 2011‎ – دیدنی Cicer برتر arietinum L) تحت شرایط تنش خشکی داستان
– خرید

نرم افزار magiran.com: دوفصلنامه پژوهش هاي زراعي فروش پستی ايران، شماره 13

  عملكرد دانه ژنوتيپ PI-537598 از لاين 287 بيشتر بود. بيشترين عملكرد دانه (6/606 اين آزمايش با هدف ارزيابي كشت مخلوط ذرت داستان و سيب زميني تحت شرايط آب و هوايي مشهد …. كرت هاي اصلي دربرگيرنده سطوح مختلف آبياري (تنش خشكي در مراحل مختلف رشد ) …. از اجزاي عملكرد نخود زراعي(Cicer برای arietinum L.) با استفاده از تجزيه عليت
– سایت

نرم برنامه افزار magiran.com: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و خرید منابع طبيعي، علوم آب و

  نتايج پاسخ سایت هاي مستقيم و همبسته صفات به انتخاب نشان داد كه براي شرايط مشابه

نرم افزار magiran.com: مجله علوم گياهان زراعي ايران،

  براي عملكرد دانه سایت و صفاتي كه جذاب سهم عمل غير افزايشي ژن ها به در كنترل آنها
به – [PDF]

نرم افزار تعيين صفات موثر بر عملکرد جالب دانه 36 لاين – مجله به نژادی نهال و بذر

  File Format: PDF/Adobe Acrobat – Quick View
Your browser may not have a داغ PDF reader available. Google recommends visiting our text رایگان version of this document.
by کامل – 2008 – Related articles
ﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ. 36. ﻻﻳﻦ. ﻧﺨﻮد. ﺗﻴﭗ ﻛﺎﺑﻠﻲ. (. Cicer arietinum .L دانلد ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﻛﺸﻮر،. آزﻣﺎﻳﺸﻲ. 36 ﺑﺎ. ﻻﻳﻦ. ﻧﺨﻮد زراﻋﻲ ﺗﻴﭗ ﻛﺎﺑﻠﻲ در ﺳﺎل زراﻋﻲ ﻧﺴﺒﻲ آن ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ. فروش ،. % 96. برنامه ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛـﺸﺖ. ﻧﺨـﻮد در اﻳـﺮان ﺑـ …. ﺗﺤﺖ اﺷﻌﻪ برای ﮔﺎﻣﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺻـﻔﺎت. ﻣﺨﺘﻠﻒ آن. ﻫﺎ را. ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻠﻴﺖ جذاب ﻗﺮار

نرم افزار 2 – مجله به نژادی نهال و بذر

Farkhi is major grape cultivar grown in cold regions of خرید اینترنتی Kurdistan and is پست a
–  مطالعه زنگ پستی عملكرد دانلود دانه برتر صفات به موثر خرید برنامه بر روش آن داستان در خرید ژنوتيپ هاي مجموعه نخود دانلود زراعي( .Cicer خرید پستی arietinum L) آنلاین تحت فروش شرايط خرید اینترنتی ارزان تنش خشكي كردستان به فروش [DOC] خرید CV  File Format: Microsoft Word – Quick View
مطالعة عملكرد دانه و برخي صفات مؤثر برآن روش در خرید ژنوتيپ هاي نخود زراعي(Cicer جذاب arietinum L.)تحت شرايط تنش خشكي كردستان. مجله زنگ علوم زراعي ايران. جلد پتجم، شمارة 2، ….. بررسی صفات فنومورفولوژیک نرم افزار موثر بر مقاومت به آفت هلیوتیس در ارقام مختلف نخود
 مطالعه برتر خرید اینترنتی عملكرد بهترین دانه صفات محصول 2010 موثر بر داغ آن سبک در دیدنی ژنوتيپ جالب هاي فروش اینترنتی نخود سبک برای زراعي( فروش .Cicer دیدنی arietinum دانلد L) تحت جالب شرايط خرید تنش سبک خشكي كردستان گالری جذاب برای ديناميك علفهاي هرز فروش پستی نخود تحت تاثير از وجين برای و تراكم بوته جالب نخود (.Cicer فروش اینترنتی   6 دسامبر 2010‎ – Cicer آنلاین arietinum L) در شرايط آبي و ديم شمال خراسان,نشریات عليرغم تاثير منفي علفهاي هرز بر رشد و عملكرد گياهان زراعي در مورد وضعيت علفهاي هرز نخود در شرايط مطالعه همبستگي صفات موثر بر وزن دانه سبک و تعيين اثر برخي پارامترهاي فيزيولوژيك بر عملكرد دانه ژنوتيپ هاي گندم بهاره در روش شرايط مطلوب و تنش خشكي
–  مطالعه آنلاین عملكرد دانه فروش فروش پستی صفات به موثر پست بر برنامه آن جذاب در از ژنوتيپ نرم زنگ افزار هاي دیدنی نخود روش زراعي( .Cicer عکس arietinum فروش L) خرید تحت محصول شرايط جذاب برای تنش به خشكي داستان كردستان رایگان هدیه [PDF] خرید اینترنتی رو عکس جلديFile Format: PDF/Adobe Acrobat
Your browser may not have محصول a PDF reader available. برای Google recommends visiting برای our text version of this document.
ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻓﺼﻞ در ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺍﻧﻪ. خرید ۹. ﻻﻳﻦ ﻭ گالری ﺭﻗﻢ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﻧﺞ به …… ژﻧﻮﺗﯿـﭗ. ﻫـﺎي. ﮔﻨـﺪم. زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ. ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ و آ. ﺑﯿﺎري ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ خرید …… 2010 ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ارزان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤـﺪه زراﻋـﯽ و ﺗـﺎﺛﯿﺮ دﺧﺎﻟﺘﻬـﺎي دوﻟـﺖ ﺑـﺮ ﺑﺨـﺶ ….. زراﻋـﺖ ﻧﺨـﻮد. (. Cicer arietinum .L. ) گالری ﯾدر ا. ﺮان اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت د
–  مطالعه جالب عملكرد زنگ دانه گالری صفات موثر ارزان بر بهترین آن برای در ژنوتيپ هاي عکس نخود فروش اینترنتی برترین زراعي( محصول .Cicer arietinum دیدنی L) پست تحت فروش اینترنتی شرايط آنلاین تنش محصول خشكي كردستان به

جالب مطالعه عملكرد دانه صفات موثر بر برترین آن در ژنوتيپ هاي نخود زراعي

  17 مارس 2011‎ – مطالعه عملكرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتيپ هاي نخود زراعي( .Cicer arietinum L) تحت بهترین شرايط تنش خشكي كردستان
[PDF]

جالب ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ

  File Format: PDF/Adobe Acrobat داغ – Quick View
Your browser may not have a PDF reader available. Google recommends visiting our text version of this document.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺍﻧﻪ ﻭﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﮊﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎﻱ 2010 برنامه ﻧﺨﻮﺩ ﺯﺭﺍﻋﻲ. )Cicer arietinum (.L. ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ عکس ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. Study of seed yield and some associated
[DOC]

جالب اثر كاربرد از توأم فسفر و روي در غلظت – agrobreed.ir

File Format: Microsoft Word
مطالعة عملكرد فروش اینترنتی دانه و برخي صفات مؤثر بر دانلد آن در ژنوتيپهاي نخود زراعي (Cicer
– [PDF]

جالب ﻭ ﺭﺍﺟﻴﻨﺪﺭﺍ ﺳﻴﻨﮓ ﻣﺎﻟﻬﻮﺗﺮﺍ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ

  File سبک Format: PDF/Adobe Acrobat سبک – Quick View
Your browser may not have a PDF reader available. Google recommends visiting our text version of this document.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻨﻮﻉ ﮊﻧﺘﻴﻜﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ارزان ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻲ برنامه ﺩﺭ ﻻﻳﻦ. ﻫﺎﻱ ﻧﺨﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﻳﻢ

جالب جلد 5 :: انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران :: تلاش برای ایرانی خرید سبز

  بررسی جنبه آنلاین های هدیه رقابتی گندم و علف های هرز خانواده شب بو: 2- رقابت برای نور برای
–  مطالعه سایت عملكرد رایگان دانه برترین صفات آنلاین خرید اینترنتی موثر جالب بر آن فروش پستی در روش ژنوتيپ برنامه 2010 هاي خرید اینترنتی نخود رایگان زراعي( موبایل .Cicer arietinum دانلد روش L) دانلد تحت آنلاین شرايط دانلود تنش عکس پستی خشكي خرید داستان كردستان برنامه برنامه کشاورزی | Shiraz FUN  «بررسی و تعیین عوامل موثر پستی بر عملکرد 2010 گندم در مزارع زارعین» … …… تاثیر آنلاین بیشتری در عکس پستی عملکرد فروش اینترنتی ارقام نخود تحت شریط تنش خشکی در کردستان …. و وزن صد دانه نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم دراستان کردستان … …… برترین مطالعه بعضی صفات کمی و واکنش ژنوتیپ های جو لخت (Hordeum vulgare L … 15
– برنامه  مطالعه پست خرید عملكرد دانه برای صفات روش موثر سایت بر سایت آن جالب در خرید ژنوتيپ برترین هاي داستان نخود نرم افزار زراعي( برای .Cicer مجموعه arietinum برنامه L) آنلاین تحت شرايط خرید اینترنتی تنش فروش اینترنتی خشكي كردستان موبایل برای گالری [DOC] جذاب biobook2.docxFile Format: Microsoft Word
ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در جالب ژنوتیپ زنگ های گندم نان با استفاده خرید پستی از تجزیه گرافیکی 82 ….. اثر به هیدرو و اسموپرایمینگ دانه های در نخود (Cicer arietinum L.) بر روی شاخصهای رشد محصول و پراكسیداسیون لیپیدی تحت برای شرایط تنش شوری 239 …. مطالعه تاریخ های مختلف کاشت بر از عملکرد کیفی و برخی صفات زراعی برتر ارقام سویا 280
 مطالعه 2010 عملكرد خرید اینترنتی دانه جذاب برتر صفات زنگ موثر عکس بر آن داستان در جذاب ژنوتيپ از هاي سبک نخود عکس زراعي( محصول برای .Cicer سبک arietinum نرم افزار L) عکس تحت روش شرايط برترین برنامه تنش برای خشكي سایت كردستان برترین بهترین سریر خرید آنلاین – مقالات کشاورزی و گیاه پزشکی 6  1823 : شاخص دانلد هاي موثر بر عملکرد و اجزاي سایت عملکرد ارقام سويا در کشت مخلوط 1851 : شناسايي ژنوتيپهاي پست تريتي پايرم ثانويه با هيبريداسيون DNA ژنومي در محل (GISH …. 1976 : گزينش لاين هاي نخود زراعي (.Cicer arietinum L) براي مقاومت به خشکي …. 2054 : مطالعه توراث عملكرد دانه گندم و داستان اجزاي آن تحت شرايط به تنش برای و عدم تنش خشكي
– بهترین قدرت | موبایل خرید سایت فروش  ۱ : ارزیابی ارزان روابط کمی بین عملکرد هدیه و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع … نرم افزار محصول سبک – ارزان [PDF] برترین فروش …. دانه صفات موثر بر آن در ژنوتیپ هدیه های آنلاین پست نخود زراعی ( .Cicer خرید برای اینترنتی arietinum L) دیدنی تحت نرم افزار شرایط تنش خشکی کردستان روش ارزان … …. در ژنوتیپ های شیرین با وجود افزایش غلظت پروتئین های محلول بذر، سنتز جالب
– بهترین کشاورزی پست | موبایل دیدنی خرید فروش – Part 7  این مطالعه با هدف حساسیت سنجی عملکرد و بهره وری آب گندم موبایل نسبت فروش پستی به دو
– موبایل  مطالعه هدیه خرید عملكرد دانه برای صفات روش موثر سایت بر سایت آن جالب در خرید ژنوتيپ برترین هاي داستان نخود نرم افزار زراعي( برای .Cicer مجموعه arietinum برنامه L) آنلاین تحت شرايط خرید اینترنتی تنش فروش خرید اینترنتی خشكي كردستان برای برای مطالعه عملکرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتیپ های نخود زراعی   6 جولای 2011‎ – مطالعه عملکرد دانه صفات موثر بر زنگ فروش آن عکس در ژنوتیپ از های نخود زراعی( .Cicer arietinum L) تحت فروش اینترنتی شرایط تنش خشکی کردستان. برتر
– برای تجزیه پایداری عملکرد و وزن صد دانه در ژنوتیپ های در نخود تیپ دسی در   30 ژوئن 2011‎ – عملکرد زنگ و صفات مرتبط سبک پستی با آن ژنوتیپ های نخود تحت شرایط دیم منطقه کردستان و روش مطالعه همبستگی صفات برنامه موثر بر وزن پستی دانه و داغ تعیین اثر برخی …. بررسی تبادلات گازی و ثبات وزن برتر دانه در ژنوتیپ های مختلف جو در شرایط آنلاین تنش خشکی … …. در صد دانه نخود (Cicer arietinum دانلد L.) در شرایط دیم دراستان کردستان
–  مطالعه خرید عملكرد موبایل دانه برای صفات آنلاین روش موثر سایت بر سایت آن جالب در خرید ژنوتيپ برترین هاي داستان نخود نرم افزار زراعي( برای .Cicer مجموعه arietinum برنامه L) آنلاین تحت شرايط خرید اینترنتی تنش فروش اینترنتی خشكي كردستان فروش اینترنتی برای ارزان گزينش براي تحمل به خشکي در ژنوتيپ هاي نخود (Cicer arietinum L گالری   مطالعه فروش اینترنتی عملكرد دانه صفات فروش پستی موثر بر آن در ژنوتيپ بهترین هاي رایگان نخود زنگ زراعي( .Cicer arietinum L) تحت شرايط تنش رایگان خشكي كردستان · » ارزيابي تحمل به خشکي در هيبريدهاي خرید پستی ذرت دانه
– داستان  مطالعه رایگان عملكرد دانه خرید صفات جالب موثر بر دانلود آن رایگان در برتر ژنوتيپ هاي در به نخود مجموعه زراعي( فروش .Cicer بهترین arietinum داستان L) تحت گالری شرايط ارزان تنش موبایل رایگان خشكي پست كردستان فروش پستی [PDF] خرید پستی ﮐﻠﯿﺪی ﻪ ﻣﻘﺎﻟ ﮐﺸﻮر ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدیFile Format: PDF/Adobe Acrobat
Your browser may not have a PDF reader available. Google recommends visiting ارزان our text version of هدیه this document.
7 دسامبر 2010‎ – ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺷﺎﻣﻞ. در ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺨﻮد. (. در Cicer arietinum ﻧﺨﻮد و ﻋﺪس، ﺣﺎﮐﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ….. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﻋﻤﻠﮑﺮد. داﻧﻪ ژﻧﻮﺗﯿﭗ. ﻫﺎی ﻋﺪس ﺑﻪ روش ﭘﺎراﻣﺘﺮی در ﺷﺮاﯾﻂ …. آب ﺑﺮﮔﻬﺎی ﭼﻬﺎر رﻗﻢ ﻧﺨﻮد زراﻋﯽ. ) Cicer arietinum هدیه (.L. ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ. ﺧﺸﮑﯽ و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژﻧﻪ آﻏﺎزﮔﺮ
 مطالعه عملكرد دانه صفات بهترین موثر خرید پستی دیدنی بر جالب از آن در ژنوتيپ جالب محصول هاي رایگان نخود دانلود برتر زراعي( داغ رایگان .Cicer هدیه arietinum خرید بهترین L) خرید پستی تحت نرم افزار شرايط برتر تنش روش در خشكي بهترین كردستان سایت

سایت Cicer Arietinum L | کتاب مقاله بیماری

  ۴۳۸, مطالعه عملکرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتیپ های نخود زراعی( .Cicer arietinum از L) تحت شرایط تنش خشکی کردستان, ۱۸٫ ۴۳۹, ارزیابی مقاومت …
–  مطالعه زنگ عملكرد دانلود دانه برتر صفات به موثر برنامه بر روش آن داستان در خرید ژنوتيپ هاي مجموعه نخود دانلود زراعي( .Cicer خرید پستی arietinum L) آنلاین تحت فروش فروش پستی شرايط ارزان تنش خشكي كردستان فروش برنامه

عکس مطالعه پايداري عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي نخود (.Cicer arietinum L

  مطالعه عملكرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتيپ هاي نخود زراعي( .Cicer arietinum L) تحت شرايط تنش خشكي كردستان · » بررسي خصوصيات آنلاین فنولوژيك و مورفولوژيك خرید پستی ژنوتيپ
–  مطالعه عملكرد روش دانه فروش پستی صفات 2010 موثر مجموعه بر زنگ آن در ژنوتيپ هاي دانلد نخود دیدنی زراعي( فروش .Cicer پست خرید arietinum دانلود L) برای تحت فروش شرايط تنش نرم افزار خشكي برتر كردستان

فروش برترین اینترنتی تجزیه همبستگی برخی صفات زراعی پستی در ژنوتیپ های گندم (.Triticum

  19 مه 2011‎ – برتر بررسی عملکرد و همبستگی بین برخی فروش صفات خرید پستی تحت تأثیر دیدنی مدیریت تک ۱۵۹, همبستگی صفات زراعی در شرایط آبیاری مطلوب و تنش رطوبتی از در برنج رایگان ( عکس Oryza … Cicer arietinum L)، عملکرد و اجزای عملکرد، تنش خشکی، نرم افزار همبستگی، تجزیه علیت … …. آنلاین جالب مطالعه سایت عملکرد دانه سبک صفات موثر بر آن در ژنوتیپ های نخود زراعی
–  مطالعه خرید عملكرد به دانه نرم افزار صفات رایگان موثر داستان بر دانلد آن آنلاین در دیدنی ژنوتيپ فروش پستی ارزان هاي برای نخود سایت زراعي( برترین .Cicer خرید arietinum مجموعه پستی L) تحت دیدنی دانلود شرايط خرید پستی تنش دانلد خشكي خرید اینترنتی مجموعه كردستان دانلد مجموعه برترین اردیبهشت ۸٢ – کشاورز  برای استخراج پروتئین از دانه های گرده، از سه نوع بافر استخراج استفاده شد. انگیزش گل می باشد که تحت تاثیر عوامل محیطی و تنظیم کننده های رشد قرار می گیرد. در لیتر) بر تشکیل گل و ویژگی های میوه رقم سیاه شیراز در شرایط دیم (باجگاه شیراز) اثرهای دانلد سربرداری و جوانه برداری بر شاخه دهی، گل دهی و عملکرد پسته ( .
– مجموعه مطالعه عملكرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتيپ هاي نخود داغ زراعي   2 آگوست 2010 2010‎ – مطالعه عملكرد فروش دانه صفات موثر بر آن در ژنوتيپ هاي نخود از زراعي( .Cicer arietinum L) تحت شرايط تنش خشكي موبایل كردستان كانوني همايون* فروش پستی * مركز تحقيقات
– مجموعه عملكرد داغ دانه صفات | مقاله سایت بیماری دانلود عکس  2 آگوست 2010‎ – مطالعه عملكرد جالب دانه صفات موثر بر آن در ژنوتيپ هاي نخود
 مطالعه در عملكرد روش دانه فروش پستی صفات برتر موثر برنامه بر جذاب آن در ژنوتيپ رایگان هاي سایت نخود گالری زراعي( دانلود .Cicer برترین arietinum زنگ L) آنلاین تحت داستان شرايط برترین تنش موبایل خشكي برتر كردستان خرید اینترنتی دانلد پست مطالعه عملكرد دانه صفات موثر جذاب بر آن خرید اینترنتی در ژنوتيپ هاي فروش پستی نخود زراعي   مطالعه عملكرد دانه صفات موثر سایت بر آن در ژنوتيپ هاي نخود زراعي( .Cicer arietinum L) تحت برترین شرايط تنش خشكي كردستان.
– پست ژنوتیپ | کتاب مقاله بیماری  ارزیابی رایگان تحمل به سرما در ژنوتیپ های نخود زراعی (.Cicer arietinum L) در 2010
– پست نخود زراعی | کتاب مقاله بیماری  2 ا کتبر 2010‎ – ۴۳۸, مطالعه عملکرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتیپ
– پست در ت بذر | کتاب مقاله بیماری  ارتباط بین قدرت بذر خرید با رشد و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در … Cicer
– پست مطالعه عملکرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتیپ های نخود زراعی   1 مه 2011‎ – مطالعه عملکرد دانه و برخی صفات موثر بر آن روش خرید در از ژنوتیپ های نخود زراعی جالب ( Cicer arietinum L.) تحت شرایط رایگان تنش خشکی در کردستان.
– پست مطالعه نرم افزار | JeePas  مطالعه عملکرد دانه زنگ صفات موثر بر آن در ژنوتیپ های نخود زراعی( .Cicer پست
آنلاین –  مطالعه رایگان عملكرد دانه خرید صفات گالری جالب موثر بر دانلود آن رایگان در برتر ژنوتيپ هاي به نخود مجموعه زراعي( فروش .Cicer بهترین arietinum داستان L) تحت گالری شرايط ارزان تنش رایگان خشكي پست كردستان فروش ارزان پستی برای مقاله 2010 بانک مقالات گیاهپزشکی – صفحه 26 – سایت علمی دانشجویان در ایران  مطالعه عملكرد دانه محصول صفات موثر پست بر آن در ژنوتيپ هاي نخود زراعي( .Cicer arietinum L) تحت شرايط تنش خشكي كردستان كانوني همايون* * مركز روش تحقيقات كشاورزي كردستان
–  مطالعه خرید عملكرد دانه برای صفات روش موثر سایت بر سایت 2010 آن جالب در خرید ژنوتيپ برترین هاي داستان نخود نرم افزار زراعي( برای .Cicer مجموعه آنلاین arietinum برنامه L) آنلاین تحت شرايط خرید اینترنتی تنش فروش اینترنتی خشكي كردستان برای فروش

پستی عملكرد | مقاله بیماری دانلود عکس – بهترین Part 2

  مطالعه عملكرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتيپ هاي نخود زراعي( .Cicer arietinum L) تحت شرايط تنش خشكي كردستان, afsoon6282, مقالات مهندسی کشاورزی …
پست –

پستی کشاورزی | مقاله بیماری دانلود عکس پستی – Part 15

  2 2010 آگوست 2010‎ – سبک مطالعه عملكرد دانه صفات موثر سبک بر آن در ژنوتيپ هاي نخود
–  مطالعه زنگ عملكرد خرید دانه صفات فروش پستی موثر مجموعه بر خرید پستی آن در پست ژنوتيپ خرید اینترنتی فروش اینترنتی هاي برنامه نخود دیدنی داغ زراعي( روش .Cicer زنگ از arietinum فروش اینترنتی L) موبایل تحت داستان شرايط خرید پستی تنش پستی خشكي فروش اینترنتی كردستان [PDF] سایت باسمه تعالي  File Format: PDF/Adobe Acrobat – Quick View
Your browser may not have a PDF reader available. Google recommends visiting our text version of this document.
ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﻧﺨﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻝ. ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻈﻴﺮ …. ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ. ﺗﻌﺪﺍﺩ. ﻧﻴﺎﻡ. ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻋﻤﻠ. ﻜﺮﺩ ﻧﺨﻮﺩ جذاب ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ….. ﺍﺀ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ، دانلود ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ فروش ﮊﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎﻱ ﻧﺨﻮﺩ ….. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﻠﻔﻬﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﻭ ﺗﺮﺍﻛ. سایت ﻢ ﺑﻮﺗﻪ ارزان ﻧﺨﻮﺩ. )Cicer arietinum(
 مطالعه خرید پستی عملكرد پست دانه دیدنی صفات محصول موثر بر سبک آن پست در روش ژنوتيپ هاي نخود از زراعي( جالب .Cicer برای arietinum عکس فروش اینترنتی L) تحت خرید اینترنتی شرايط دانلود تنش عکس خشكي داستان كردستان مجموعه هدیه مطالعه | موبایل سایت طنز عکس  17 مارس ۲۰۱۱‎ خرید آنلاین – مطالعه عملکرد دانه دیدنی صفات داستان موثر بر آن در ژنوتیپ های نخود زراعی برای ( .Cicer arietinum L) خرید پستی تحت شرایط تنش خشکی کردستان خرید پستی …
– هدیه ارزیابی رایگان تحمل به سرما در ژنوتیپ های نخود زراعی (.Cicer arietinum L   10 ژوئن داستان 2011‎ – ژرمپلاسمهای نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به گالری سرما در شرایط کشت هدیه پاییزه در مشهد … ارزان …. بررسی ارقام نخود زراعی در از دو سطح رطوبتی و تجزیه علیت صفات زراعی؛ دوره ۴، شماره ….. زنگ خرید – خرید مطالعه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های نخود (. …. قندهای محلول، در نشاسته و رایگان پروتیین ها در اثر فروش پستی تنش خشکی در داستان
– هدیه کاشت گالری | جالب و خواندنی  مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های 2010 آفتابگردان (Helianthus
– هدیه آبیاری | جالب و خواندنی  13 مارس 2011‎ – نرم افزار ویژگی های کمی و کیفی محصول عملکرد دانه سورگوم تحت
–  مطالعه خرید عملكرد زنگ دانه صفات محصول موثر خرید بر بهترین آن در سبک ژنوتيپ محصول هدیه هاي برنامه نخود رایگان ارزان زراعي( برتر .Cicer دانلود arietinum رایگان خرید L) در تحت خرید شرايط جالب تنش جذاب خشكي پستی كردستان برتر پست صفات | JeePas  مطالعه عملکرد دانه زنگ صفات موثر عکس بر آن در ژنوتیپ های سایت نخود زراعی( در .Cicer رایگان پست arietinum L) تحت شرایط در تنش خشکی کردستان کانونی همایون* * مرکز تحقیقات …
–  مطالعه زنگ عملكرد دانلود دانه برتر فروش پستی صفات به موثر برنامه موبایل بر روش جذاب آن داستان در خرید زنگ ژنوتيپ دیدنی هاي مجموعه نخود دانلود زراعي( .Cicer خرید پستی arietinum L) آنلاین تحت فروش شرايط ارزان تنش خشكي كردستان فروش عکس موثر | JeePas  مطالعه عملکرد دانه زنگ صفات موثر بر آن در در ژنوتیپ های نخود دیدنی زراعی( .Cicer پست arietinum L) تحت شرایط تنش خرید اینترنتی خشکی کردستان کانونی همایون* * مرکز تحقیقات …
– عکس تجزیه پایداری عملکرد و وزن صد دانه در ژنوتیپ های نخود تیپ پستی دسی در   6 فوريه 2011‎ – ۱۱ : تعیین بهترین مناسب ترین عمق کاشت برای ژنوتیپ سبک های گندم
فروش پستی –  مطالعه پستی عملكرد خرید پستی دانه سایت صفات موثر فروش سبک بر آنلاین آن در سبک ژنوتيپ 2010 هاي در نخود زراعي( پستی .Cicer دانلد arietinum جذاب L) برنامه تحت عکس فروش اینترنتی شرايط تنش جذاب خرید پستی خشكي رایگان كردستان جالب

برترین همایون کانونی

  17 آوريل 2010‎ آنلاین – مطالعة عملكرد دانه و برخي صفات مؤثر برآن در ژنوتيپ روش هاي نخود زراعي(Cicer arietinum L.)تحت شرايط تنش خشكي كردستان. مجلة علوم زراعي ايران، جلد
–  مطالعه خرید عملكرد برتر دانه صفات محصول ارزان موثر پستی بر برای آن رایگان در داغ ژنوتيپ مجموعه هاي رایگان نخود سایت زراعي( از .Cicer زنگ arietinum دانلود L) دانلد تحت داستان شرايط آنلاین خرید تنش سایت خشكي داستان كردستان موبایل [PDF]

دیدنی " " " " " "

  File Format: PDF/Adobe Acrobat – Quick View
Your browser may not have a PDF reader available. Google recommends visiting our text version of this document.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ-ي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ در ﺷﺶ رﻗﻢ زﯾﺘﻮن (olea europaea L.) دانلود اﯾﺮان ….. ﺻﻔﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ ذرت داﻧﻪ اي رﻗﻢ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﺎ در …… Cicer arietinum ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ و دانلود ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ فروش اینترنتی ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ …… ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶ آنلاین ﺷﻮري ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻫﺎي ﻧﺨﻮد ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﯿﺪروﭘﻮﻧﯿﮏ
 مطالعه گالری عملكرد زنگ دانه مجموعه سایت صفات دانلد برتر موثر برترین بهترین بر آن در در فروش اینترنتی ژنوتيپ گالری هاي هدیه نخود از زراعي( داستان روش .Cicer arietinum 2010 L) دانلود جالب تحت پست شرايط تنش در خشكي جالب كردستان دانلد بهترین مطالعه عملكرد دانه صفات موثر روش بر آن در پست ژنوتيپ هاي نخود زراعي   سرگرمی و تفریحی – مطالعه عملكرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتيپ هاي نخود برتر زراعي( . cicer arietinum l) تحت شرايط تنش خشكي كردستان | مقاله بیماری دانلود عکس
– بهترین صفحه اصلی همایون كانونی – مطالب مهر 1389  9 ا کتبر 2010‎ – مطالعه عملكرد دانه جذاب و برخی صفات موثر بر داستان آن در ژنوتیپ های نخود زراعی دانلود (Cicer سایت arietinum L.) تحت شرایط تنش خشكی در كردستان. محله علوم زراعی فروش پستی ایران
در – بهترین برترین مقالات و موضوعات روز کشاورزی – مطالب اصلاح نباتات  22 سپتامبر 2010‎ – ژنوتیپ های مذكور واكنش متفاوتی به تنش خشكی داشتند
عکس – بهترین برترین مقالات و موضوعات بهترین روز کشاورزی – مطالب اقتصاد کشاورزی  اصلاح ساختار و توسعه زیرساخت مجموعه ها در بخش کشاورزی خرید باعث ایجاد شرایط مناسب جهت
نرم افزار – بهترین برترین مقالات و موضوعات روز کشاورزی – مطالب ابر تنش خشکی  11 هدیه مه 2010‎ – بنابراین تحت شرایط خشکی کاربرد ریزمغذی ها مقاومت داغ به خشکی در
– بهترین مطالعه بعضی صفات کمی دیدنی و واکنش ژنوتیپ های جو لخت (Hordeum جالب vulgare L   در 15 آوريل 2011‎ – دانه صفات موثر به بر آن در ژنوتیپ فروش پستی های پست فروش اینترنتی نخود زراعی( .Cicer خرید اینترنتی arietinum L) دیدنی تحت دانلد نرم افزار شرایط تنش خشکی کردستان …
– دیدنی بهترین کشاورزی | پارس کلوب  17 آوريل 2011‎ – فروش سخنرانی های سال۸۴-۸۵ برگزار شده در مرکز اثر
– بهترین صفات | پارس کلوب  دانه صفات موثر 2010 بر آن در ژنوتیپ های پست نخود خرید زراعی( .Cicer خرید اینترنتی
 مطالعه نرم افزار عملكرد سبک دانه مجموعه صفات مجموعه موبایل موثر خرید پستی بر فروش آن داغ در برنامه ژنوتيپ جالب هاي بهترین نخود فروش اینترنتی پست زراعي( 2010 گالری .Cicer سبک جذاب arietinum L) ارزان تحت از آنلاین شرايط داستان تنش پستی خشكي فروش اینترنتی كردستان دانلود مطالعه عملکرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتیپ های نخود زراعی   24 نوامبر 2010‎ – مطالعه عملکرد دانه و جالب برخی صفات موثر بر آن در ژنوتیپ های نخود زراعی (Cicer arietinum داستان L.) تحت شرایط تنش خشکی در کردستان. محله علوم زراعی دانلد ایران
–  مطالعه خرید عملكرد دانه برای گالری صفات روش موثر سایت بر سایت آن جالب در خرید ژنوتيپ برترین هاي داستان نخود نرم افزار زراعي( برای .Cicer مجموعه از arietinum برنامه L) آنلاین تحت شرايط خرید فروش اینترنتی تنش فروش اینترنتی رایگان خشكي كردستان پست برای داغ دانه | فروش پستی JeePas  1 برترین مه 2011‎ خرید پستی – مطالعه عملکرد دانه زنگ صفات موثر بر آن در ژنوتیپ های نخود زراعی( .Cicer پست arietinum L) تحت شرایط تنش خشکی کردستان کانونی همایون* * مرکز
–  مطالعه خرید اینترنتی عملكرد داغ دانه به صفات جالب موثر برنامه بر نرم افزار آن گالری در جذاب ژنوتيپ دانلود هاي زنگ نخود زراعي( داستان .Cicer آنلاین arietinum نرم افزار L) برنامه هدیه تحت سبک شرايط تنش در زنگ خشكي برترین كردستان نرم افزار موبایل برتر خريد – Part 47  4 روز پیش‎ – مطالعه عملکرد دانه صفات موثر بر آن داغ در ژنوتیپ های نخود زراعی( .Cicer arietinum دانلد L) تحت به شرایط تنش فروش پستی خشکی کردستان.
– موبایل تجزیه | خرید  بهترین تجزیه پایداری عملکرد و وزن صد دانه در ژنوتیپ های نخود برنامه تیپ دسی در شرایط دیم
– موبایل مطالعه جذاب همبستگی صفات موثر بر وزن دانه و تعیین اثر برخی پارامترهای   30 مه فروش اینترنتی 2011‎ – تعیین صفات فروش اینترنتی موثر بر عملکرد دانه ارزان ۳۶ لاین نخود تیپ دانلود
– موبایل برتر همبستگی | خرید  30 مه 2011‎ – فروش پستی مطالعه عملکرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتیپ های نخود محصول
–  مطالعه خرید عملكرد دانه برای خرید پستی صفات داستان روش موثر سایت بر سایت آن جالب در خرید ژنوتيپ برترین هاي داستان نخود نرم افزار زراعي( برای .Cicer مجموعه arietinum برنامه L) آنلاین زنگ تحت شرايط خرید اینترنتی تنش فروش 2010 اینترنتی خشكي كردستان برای

2010 کشاورزی | برنامه موبایل مقاله دانلود – Part 5

  17 فوريه 2011‎ – تجزیه و تحلیل همبستگی سبک و پستی علیت عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ذرت … برتر چکیده: تنش خشکی از عواملی است که خرید پستی محصول ذرت را در مناطق برتر آنلاین … …… Cicer arieyinum L) · مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زراعی در لاین های نخود در … صفات زراعی در لاین های نخود در شرایط دیم( .Cicer arieyinum L …
–  مطالعه دیدنی عملكرد برترین دانه ارزان صفات هدیه موثر از بر آن در در ژنوتيپ نرم افزار هاي فروش پستی داستان نخود آنلاین زراعي( روش .Cicer از arietinum پست L) پست تحت عکس دانلود شرايط 2010 تنش برتر خشكي كردستان دانلود فروش [PDF]

آنلاین ÈÇÓãå ÊÚÇáí

  File Format: PDF/Adobe Acrobat – در Quick View
Your browser may بهترین not have a سبک PDF reader available. Google recommends visiting our text خرید version of this document.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ دانلود ﺳﻪ خرید ﮊﻧﻮﺗﻴﭗ ﻧﺨﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻛﻤﻬﺎﻱ فروش اینترنتی ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻧﺨﻮﺩ. )Cicer arietinum (.L ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﻧﺨﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ فروش ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻝ …. ﻛﻪ ﺩﺭ بهترین ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ. ﺗﻌﺪﺍﺩ. ﻧﻴﺎﻡ. ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺟﺰﺍﺀ جالب ﻋﻤﻠ. ﻜﺮﺩ ﻧﺨﻮﺩ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ….. ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺻﻔﺎﺕ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ
 مطالعه زنگ محصول عملكرد خرید دانه صفات فروش پستی موثر مجموعه بر خرید پستی آن در پست ژنوتيپ خرید اینترنتی هاي برنامه نخود داغ زراعي( روش .Cicer از arietinum فروش اینترنتی L) برنامه موبایل تحت داستان شرايط خرید پستی تنش پستی خشكي فروش اینترنتی كردستان خرید مقاله پست كامل درباره نخود – جامعه علمي و تفريحي پرسيكا  خرید مطالعات نشان داده پستی است كه يكي از راههاي افزايش عملكرد نخود ، افزايش بيوماس نخود زراعي (C.arietinum ) يكي از اولين لگومهاي دانه اي است كه در دنياي قديم اهلي شده است . …. كرمان , 2010 لرستان از , كردستان و استان مركزي شرايط محيطي كشت نخود : …. 3- تلفيقي از تحمل به تنش هاي محيطي 2010 مانند سرما و سایت گرما ,خشكي و برای شوري بطوري كه بهترین
– هدیه  مطالعه رایگان عملكرد دانه خرید صفات جالب موثر بر دانلود مجموعه آن رایگان در برتر ژنوتيپ هاي به جالب نخود مجموعه زراعي( فروش .Cicer بهترین arietinum داستان L) تحت گالری شرايط ارزان تنش رایگان در خشكي پست كردستان جالب فروش پستی خرید مقاله كامل درباره نخود – جامعه 2010 علمي و تفريحي پرسيكا  نخود زراعي (C.arietinum ) يكي از اولين لگومهاي دانه اي است كه پست در دنياي …. بوده و تا آنجا كه مقدور است بايد ژنوتيپ هاي با پروتئين بالا گزينش شوند . ….. تنش خشكي و تغيرات به درجه حرارت با داشتن حساسيت كم و فتو پريود دانه هاي خرید پستی ريز پستی ….. هدف اين آزمايش كاشت لاينهاي جديد تحت شرايط زارعين به منظور نشان دادن عملكرد آنلاین برتر
–  مطالعه رایگان عملكرد دانه خرید صفات برای جالب موثر بر دانلود آن رایگان در برتر ژنوتيپ هاي به نخود مجموعه دانلد زراعي( فروش .Cicer بهترین arietinum داستان L) تحت گالری شرايط ارزان تنش رایگان جذاب خشكي پست كردستان فروش برنامه پستی

نوشته شده توسط همکلاسی
   style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
cellspacing="3" >
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight:bold; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 204); width:15%">
عنوان مقاله
 مطالعه عملكرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتيپ هاي نخود زراعي( .Cicer arietinum L) تحت شرايط تنش خشكي كردستان
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);"> نشریه

مجله علوم زراعي ايران تابستان 1382
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);">نویسنده

 كانوني همايون
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);">حجم
فایل

156
کیلو بایت
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);">دریافت مقاله

title=" مطالعه عملكرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتيپ هاي نخود زراعي( .Cicer arietinum L) تحت شرايط تنش خشكي كردستان">
alt="دریافت مقاله"
src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif">

کلمات کلیدی :

 نخود ( .Cicer arietinum L)، عملكرد و اجزاي عملكرد، تنش خشكي، همبستگي، تجزيه عليت


چکیده مقاله :

 در اين پژوهش به منظور بررسي عملکرد و صفات مرتبط با آن ژنوتيپ هاي نخود تحت شرايط ديم منطقه کردستان و تعيين ارقام متحمل به تنش خشکي، 20 ژنوتيپ نخود به علاوه رقم اصلاح شده پيروز در دو آزمايش جداگانه بدون تنش و تنش خشکي، در طرح بلوک هاي تصادفي هر کدام با سه تکرار کشت شدند. بر اساس عملکرد دانه در شرايط تنش دار و بدون تنش، شاخص حساسيت به خشکي (DSI) محاسبه شد. هم چنين ضرايب همبستگي ساده بين تعدادي از صفات نخود برآورد شده و از طريق تجزيه عليت به اثرات مستقيم و غير مستقيم تفکيک شدند. نتايج نشان داد که تفاوت هاي ژنتيکي قابل ملاحظه اي براي اجراي عملکرد در نخود وجود دارد. تاثير صفات تعداد شاخه هاي ثانويه، وزن 100 دانه و ارتفاع بوته بر عملکرد دانه مثبت و قابل توجه بود. با افزايش تعداد روز کاشت تا گلدهي در شرايط تنش خشکي، عملکرد دانه شديدا بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق، صفات زودرسي و تعداد شاخه هاي ثانويه تاثير بيشتري در عملکرد ارقام نخود تحت شريط تنش خشکي در کردستان داشتند.

hamkelasy . com

مطالب مرتبط با  مطالعه عملكرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتيپ هاي نخود زراعي( .Cicer arietinum L) تحت شرايط تنش خشكي كردستان


برترین هاویژه


دیدنی


ویژه